ეჭვმიტანილის უფლებები

ეჭვმიტანილის უფლებები
1. ეჭვმიტანილს უფლება აქვს: ა) დაკავებიდან არა უგვიანეს 12 საათისა ხელზე მიიღოს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის შესახებ იმ დადგენილების ასლი, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს, რაშია იგი ეჭვმიტანილი; ბ) მისცეს ან არ მისცეს ჩვენება; გ) ისარგებლოს დამცველის მომსახურებით მასთან შეთანხმებით, ანაზღაურების დანიშვნით ან ანაზღაურებისაგან სრული განთავისუფლებით მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში; დ) პირისპირ შეხვდეს დამცველს მარტო, დღეში არა უმეტეს ერთი საათისა; ე) მისი მონაწილეობით დაკითხვისა და სხვა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს უფასოდ ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით, თუ მან არ იცის ან სათანადოდ არ იცის სამართალწარმოების ენა; ვ) ეჭვმიტანილად პირველივე დაკითხვის შემდეგ მოითხოვოს უფასო სამედიცინო შემოწმება და შესაბამისი წერილობითი დასკვნა; ზ) განაცხადოს შუამდგომლობანი და აცილებანი; თ) წარმოადგინოს მტკიცებულებანი; ი) მონაწილეობა მიიღოს მისი ან დამცველის შუამდგომლობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებაში; კ) პროკურორს ან მოსამართლეს წარუდგინოს საჩივარი მოკვლევის ორგანოს, მომკვლევის ან გამომძიებლის მოქმედებისა თუ გადაწყვეტილების გამო; ლ) დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ნათესავებსა და ახლობლებს დაკავების ადგილი ან ადგილსამყოფელი; მ) მიიღოს ანაზღაურება ზიანისათვის, რომელიც მას მიადგა სისხლის სამართლის საქმის უკანონოდ და დაუსაბუთებლად აღძვრისა და დაკავების შედეგად; ნ) მიიღოს მომკვლევისაგან ან გამომძიებლისაგან ამომწურავი განმარტება თავისი უფლებების შესახებ.
Source: საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.

Georgian encyclopedia. 2013.

Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ეჭვმიტანილის უფლებები" в других словарях:

  • ეჭვმიტანილი — • საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, პირი, რომლის მიმართ არსებობს გონივრული ეჭვის საფუძველი, რომ მან ჩაიდინა საქართველო სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალსიწინებული დანაშაული. მაგრამ ამგვარი ეჭვი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ პირის მიმართ… …   Georgian encyclopedia

  • დაცვის უფლება — • უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი გარანტია, რომელიც ეჭვმიტანილს (და პროცესის სხვა სუბიექტებსაც) აქვს, ეს არის დაცვის უფლება. დაცვის უფლება, ანუ დამცველის ყოლის, ადვოკატის მომსახურებით სარგებლობის უფლება საქართველოს კონსტიტუციის 42 ე მუხლით… …   Georgian encyclopedia

  • გამართლებული — პირი, რომლის მიმართაც გამოტანილია სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენი. Source: შეწყალების გამოყენების წესი და თავისებურებანი / (მოამზადა თეა გადრანმა). ეჭვმიტანილის და ბრალდებულის ძირითადი უფლებები სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების დროს /… …   Georgian encyclopedia

  • პირობითი მსჯავრი — იმ შემთხვევაში, თუ მსჯავრდებულის გამოსწორება შეიძლება სასჯელად დანიშნული გამასწორებელი სამუშაოს, სამხედრო პირის სამსახურეობრივი შეზღუდვის, თავისუფლების შეზღუდვის და თავისუფლების აღკვეთის მოხდის გარეშე, სასამართლოს შეუძლია დაადგინოს, რომ დანიშნული …   Georgian encyclopedia

  • განსასჯელი — • ბრალდებული, რომლის მიმართაც საბრალდებო დასკვნის შედგენის შემდეგ საქმე არსებით განსახილველად ჩაბარდა სასამართლოს განსჯადობის მიხედვით. ამდენად, ყველა სხვა შემთხვევისაგან განსხვავებით, განსასჯელი შეიძლება გახდეს მხოლოდ ბრალდებული. Source:… …   Georgian encyclopedia

  • გასაჩივრების უფლება — ეჭვმიტანილი და ბრალდებული, წინასწარი გამოძიების სტადიაზე, სარგებლობენ უფლებით, გაასაჩივრონ გამომძიებლის მოქმედებანი და გადაწყვტილებები პროკურორთან, პროკურორისა ზემდგომ გადაწყვეტილებებთან, ხოლო კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში სასამართლოში წინასწარი …   Georgian encyclopedia

  • ბრალდებული — • საპროცესო კოდექსის მიხედვით, არის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული პირი, ანუ, ის პირი ვისი მიმართაც გამოტანილია დადგენილება ბარლდებულის სახით სისხლის სამარლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. აღნიშნული დადგენილება მიიღება დაკავებიდან არა… …   Georgian encyclopedia

  • დამსწრის მოწვევის უფლება — აღნიშნული უფლება 2005 წლის 25 მარტის დამატებებით გაჩნდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. ეჭვმიტანილსა და ბრალდებულს უფლება ავქს ჩხრეკის, ამოღების, შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს მოიწვიონ დამსწრე (არა უმეტეს ორისა). Source: შეწყალების… …   Georgian encyclopedia

  • დუმილის უფლება — • დუმილის უფლების განმარტებისას ეჭვმიტანილს აცნობებენ, რომ მის მიერ მიცემული ჩვენება და გამოძიებისათვის მიწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია შესაძლებელია გამოძიებასა და სასამართლოში ჩვენების მიცემის წინააღმდეგ იყოს გამოყენებული ხშირ შემთხვევაში,… …   Georgian encyclopedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»